Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ćwiczenia na piłceAby obserwować prawidłowy rozwój Maluszków w Małych Misiach działają Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W skład Zespołu wchodzą specjaliści, w szczególności logopeda, psycholog, pedagogowie posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz wychowawcy grup. Skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka.

Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z konkretnym dzieckiem, jest w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami dziecka.

W ramach opieki specjalistycznej na terenie Małych Misiów prowadzone są działania w zakresie:

  • Obserwacji dzieci w celu poznania ich sposobu funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • Obserwacji w kierunku rozpoznania przyczyn niepożądanych zachowań i trudności adaptacyjnych,
  • Oddziaływań o charakterze terapeutycznym,
  • Poradnictwa psychologicznego dla rodziców i wychowawców,
  • Psychoedukacji dla rodziców i opiekunów