Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ćwiczenia na piłce

W placówkach Małych Misiów funkcjonują Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które powstały z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

Skład wymienionego Zespołu tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym: logopeda, psycholog, wychowawcy oraz pedagogowie posiadający niezbędne kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi o określonym rodzaju niepełnosprawności. Skład Zespołu może się różnić w zależności od potrzeb konkretnego dziecka, do których jest dopasowywany.

Pracownicy odpowiadający za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno–Terapeutyczne przeznaczone dla maluchów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również sporządzają Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.

Personel wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju kontroluje oraz sprawuje nadzór na pracą terapeutyczną z podopiecznymi, a o wszystkich spostrzeżeniach informuje rodziców lub opiekunów dzieci.

Opieka specjalistyczna prowadzona w ośrodkach Małych Misiów obejmuje:

  • Obserwację maluchów prowadzącą do poznania ich zachowań wśród rówieśników,
  • Obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją,
  • Oddziaływanie terapeutyczne,
  • Porady psychologiczne dla rodziców i wychowawców,
  • Psychoedukację dla rodziców i opiekunów dzieci.